نمــی‌دانــم از دلتنــگی عــاشــق‌تــرم،یــا از عــاشــقی دلتنــگ‌تــر!

فقــط می‌دانــم در آغــوش مــنی،

بی آنکــه بــاشی

و رفتــه‌ا ی، بی آنکــه نبــاشی . . .